Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

NIP:959-15-30-118 ; Regon: 292659706
Adres do korenspondencji: ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

Prezes: Zdzisław Pniewski, tel. 501 676 511

 

Siedziba:

Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Zarząd ŚFAiTW „Ziemia Świętokrzyska”:
Prezes Zdzisław Pniewski
Wiceprezes Ewa Borycka
Wiceprezes Leszek Trębacz
Skarbnik Ewa Zaczek-Kucharska
Sekretarz Paweł Gratka

 

Nasze wyróżnienia:

 

 

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń agroturystycznych województwa świętokrzyskiego powstałym w kwietniu 2002r. 

W skład Federacji wchodzi 6 stowarzyszeń agroturystycznych oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza.

Cele powstania Federacji:
- stworzenie jednolitej reprezentacji gospodarstw agroturystycznych województwa świętokrzyskiego (partner dla jednostek i władz szczebla wojewódzkiego i centralnego),
- powstanie bogatszej, jednolitej oferty gospodarstw agroturystycznych,
- łatwiejszy dostęp kwaterodawców do funduszy zewnętrznych,
- upowszechnienie wizerunku naszego regionu jako atrakcyjnego turystycznie pod względem kulturowym i przyrodniczym,
- współpraca z mediami, wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych,
- uczestnictwo w targach i wystawach,
- głównym celem działań promocyjnych jest dążenie do wzrostu dochodów gospodarstw agroturystycznych poprzez wzrost liczby odwiedzających je turystów.


Członkami ŚFAiTW „Ziemia Świętokrzyska” są:
- Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza”
Prezes Krystyna Kubacka
- Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce „Żeremie”
Prezes Piotr Jankowski
- Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki ”Łysogóry” w Nowej Słupi
Prezes Jarosław Maliszewski
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „W Krainie latających czarownic”
Prezes Leszek Trębacz
- Stowarzyszenie Agroturystyczne „Dolina Czarnej”
Prezes Zdzisław Pniewski
- Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych „CIS”
Prezes Ewa Zaczek Kucharska
- Świętokrzyska Izba Rolnicza

Stowarzyszenia te reprezentują ok. 120 gospodarstw agroturystycznych.

Władze:
Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie – składające się z delegatów członków zwykłych - po 3 osoby z każdego stowarzyszenia.
W okresie działalności bieżącej najważniejszą funkcję sprawuje Zarząd. – obecnie 5- osobowy, wybierany spośród delegatów przez Walne Zgromadzenie.
Dotychczas realizowane zadania:
- udział w targach i imprezach promocyjnych
- szkolenia i spotkania dla członków federacji i zainteresowanych grup osób
- interwencje w sprawach trudnych i spornych dotyczących gospodarstw
agroturystycznych
- współpraca w tworzeniu wydawnictw promocyjnych i wydawanie wydawnictw
promujących gospodarstwa agroturystyczne
- organizacja imprez plenerowych i promocyjnych
- współpraca z samorządem terytorialnym.
Uwagi, pytania i informacje dotyczące Federacji i strony prosimy kierować do Ewy Boryckiej tel. (15) 832 01 16, (15) 832 01 17

POBIERZ:

Statut Świętokrzyskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

Deklaracja (zgłoszenie przystąpienia do Świętokrzyskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”)

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota